ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์...
       8 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
       8 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       5 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยไตเทียม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       5 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-Scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       3 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       2 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       2 ตุลาคม 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       25 กันยายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาตรวจการนอนกรน)...
       25 กันยายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       20 กันยายน 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       20 กันยายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหน่วยไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       20 กันยายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม OPD อายุรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       20 กันยายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง)...
       20 กันยายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS)...
       17 กันยายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วัสดุอาหารผู้ป่วย)...
       17 กันยายน 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT-SCAN))...
       17 กันยายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       4 กันยายน 2561 00:00:00