ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)...
       28 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    จ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน...
       17 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)...
       14 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       13 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       13 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 หมวดยา...
       3 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) จำนวน 34 รายการ...
       2 พฤศจิกายน 2560 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหะนะ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)...
       31 ตุลาคม 2560 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ฟลูออโรสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
       31 ตุลาคม 2560 00:00:00
    เพิ่มเติมประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ...
       24 ตุลาคม 2560 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       20 ตุลาคม 2560 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561...
       10 ตุลาคม 2560 00:00:00
    เผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ออกซิเจนเหลว จำนวน 240,000 ลูกบาศก์เมตร ...
       6 ตุลาคม 2560 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       8 กันยายน 2560 00:00:00
    ยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก๊าซออกวิเจนเหลว จำนวน 214,360 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       30 สิงหาคม 2560 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ และวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       30 สิงหาคม 2560 00:00:00
    ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ และวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       30 สิงหาคม 2560 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       21 สิงหาคม 2560 00:00:00