ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง...
       1 มิถุนายน 2561 00:00:00
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง...
       1 มิถุนายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาที่ 1 จำนวน 9 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       18 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding)...
       15 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ รายการ...
       10 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ...
       4 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลยโสธร จำนวน 381 รายการ...
       1 พฤษภาคม 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...
       30 เมษายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 250 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       30 เมษายน 2561 00:00:00
    1/3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       10 เมษายน 2561 00:00:00
    2/3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       10 เมษายน 2561 00:00:00
    3/3 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       10 เมษายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาจ้างให้ข้อมูลบริการทางการแพทย์ (PACS) ...
       9 เมษายน 2561 00:00:00
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ (O2) จำนวน 470,588.23 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       9 เมษายน 2561 00:00:00
    ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตระบบอัดอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       4 เมษายน 2561 00:00:00
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ 1 จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
       29 มีนาคม 2561 00:00:00
    ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ออกซิเจนเหลว จำนวน 470,588.23 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
       20 มีนาคม 2561 00:00:00
    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 รายการ)...
       20 มีนาคม 2561 00:00:00