sitemap
    เมนู
   เมนู
   Link ! ภายใน
   ระบบสนทนาเพื่อสุขภาพ
ประวัติโรงพยาบาล ภารกิจผู้อำนวยการ งานสารสนเทศ เบาหวาน
เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ แผนยุทธศาสตร์ประจำปี โรงพยาบาลยโสธร งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ COPD
คลินิคบริการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานจิตเวช Myalgia
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เขต 10 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Dyspepsia 
ทำเนียบผู้บริหาร แนวทางการให้ ARV การดูแลผู้ป่วย HIV กลุ่มการพยาบาล CM Nurse
LEAN HOSPITAL สถิติรายงานสนับสนุนเครื่อข่าย งานเวชระเบียน ศีล 5 
YHIP แบบประเมิณความพึงพอใจ ข่าวสารจากเครื่อข่าย กุมารเวชกรรม ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง 
ภาพข่าวกิจกรรม คลินิกวัยรุ่นวัยใส ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร IC 
ยโสธรเวชสาร ดาวโหลดเอกสาร p4p กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ 
palliative cara โรงพยาบาลยโสธร ดาวโหลดเอกสาร p4p แพทย์   ข่าวคุณภาพ 
ทำเนียบแพทย์ คู่มือการใช้งานเครือข่ายโรงพยาบาลยโสธร   End User Report 
ตารางห้องประชุม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   กิจกรรม รพ.ส่งเสริมสุขภาพ 
ข้อมูลการประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข่าวผู้บริหาร 
ITKM สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ   สาระสุขภาพเพื่อประชาชน 
  สิทธิรับรุ้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน    

แผนที่ โรงพยาบาลยโสธร


ดู โรงพยาบาลยโสธร ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ระบบสื่อสารภายในโรงพยาบาลยโสธร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยโสธร

โทร.2205
e-mail : webmaster at yasohospital.org
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลยโสธร