YASOTHON ! HOSPITAL LINK

   LINK !   สาระน่ารู้

    พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
    พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
      เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
    นโยบายบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข
    นโยบายปลัดกระทรวง
    หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนกลาง
     รางวัลแห่งความภูมิใจ.
    รพ.ประหยัดพลังงานช่วยชาติ

   LINK !   น่าสนใจ

    สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
    แหล่งรวมข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
     ให้รับทราบสถานที่ต่างๆ
     (สำนักนายกรัฐมนตรี)


   LINK !   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    สสจ ยโสธร.
    ThaiCERT
    NECTEC
    สปสช.
    สนย.
    กระทรวงสาธารณสุข
    สสวท.
    หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนกลาง
    หน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค
    กำหนดเกณฑณ์ราคากลาง
      และคุณลักษณะืพื้นฐาน
      คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
 

   LINK !   หน่วยงานจังหวัดยโสธร

    จังหวัดยโสธร
    วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
    วิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร
    อบจ.ยโสธร
    ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
    พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
    พาณิชจังหวัดยโสธร
    สถานีวิทยุ อสมท.ยโสธร
    ศาลจังหวัดยโสธร
    ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
    คลังจังหวัดยโสธร .
    พัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
    พัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
    การค้าจังหวัดยโสธร
    ประมงจังหวัดยโสธร
    การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
    จัดหางานจังหวัด
    ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
    เทศบาลตำบลตาดทอง

 


ระบบสื่อสารภายในโรงพยาบาลยโสธร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงพยาบาลยโสธร

โทร.2408
e-mail : webmaster at yasohospital.org
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงพยาบาลยโสธร